Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  30-11-2023
  Nr obwieszczenia::
  -
  W sprawie::

  Podjęcia przez Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim uchwały Nr LVI/385/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 114/1 położonej w obrębie Obkas, gmina Kamień Krajeński.

  Podstawa prawna::

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 w związku z ad. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  08-11-2023
  Nr obwieszczenia::
  W sprawie::

  podania do wiadomości publicznej liczbę radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024 - 2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy I i II, ustaloną odrębnie dla każdej rady gminy, rady powiatu i Sejmiku Województwa, po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Bydgoszczy I i II, Zarządzeniem nr 326/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.

  Podstawa prawna::

     

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  03-10-2023
  Nr obwieszczenia::
  W sprawie::

  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  Podstawa prawna::

  Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej: kpa

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  13-09-2023
  Nr obwieszczenia::
  W sprawie::

  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibachobwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  Podstawa prawna::

  art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz.1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 496) i postanowienia Nr 134/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kamień Krajeński w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  22-05-2023
  Nr obwieszczenia::
  AB.6740.279.2022
  W sprawie::

  zawiadamiam o wydaniu w dniu 22 maja 2023 r. decyzji nr 6740.279.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Gminy Kamień Kraj., polegającej na rozbudowie ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego

  Podstawa prawna::

  art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.162)

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  29-03-2023
  Nr obwieszczenia::
  AB.6740.40.2023
  W sprawie::

  zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. – ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeński z dnia 14 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Rozbudowie DP 1101C

  Podstawa prawna::

  Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publ i cz n y ch ( t. j. Dz.U z 20 2 2 r. poz. 176 z pó ź n. zm. ) oraz na podstawie art.49 §1, art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 20 2 2 poz. 2000 z późn. zm.)

 • Rodzaj Obwieszczenia:
  Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego
  Rok podjęcia::
  2023
  Status::
  Obowiązujący
  Data obwieszczenia::
  11-01-2023
  Nr obwieszczenia::
  AB.6740.279.2022
  W sprawie::

  zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kamień Krajeński – pl. Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego, gm. Kamień Kraj.

  Podstawa prawna::

  art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U z 2022 r. poz.176 z późn. zm.) oraz na podstawie art.49 §1, art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 poz.2000 z późn. zm.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego