Strona Główna

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

tel. (52) 389 45 10
fax (52) 511 51 84 / (52) 388 63 92
e-mail:
sekretariat[at]um[dot]kamienkr[dot]pl
e-mail: burmistrz[at]kamienkrajenski[dot]pl
www: Strona internetowa
skrytka ePUAP: /7e0o53lrh5/SkrytkaESP
NIP: 555-11-08-279
Regon: 000527457

KONTO BANKOWE:
BS WIĘCBORK, NR: 85 8162 0003 0000 9292 2000 0160

UWAGA! Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski jest czynny we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy: poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek w godz. od 7:30 do 17:00, oraz w piątek w godz. od 7:30
do 14:00

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków – we wtorki każdego tygodnia w godzinach pracy tj. od godz. 7:30 do godz.17:00

Szanowni Państwo!

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego – „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o czym mówi art. 13 ust. 1 i 2 ustawy.  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać listownie bądź bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz elektronicznie wysyłając na adres email: sekretariat[at]um[dot]kamienkr[dot]pl lub poprzez platformę EPUAP (skrytka: /7e0o53lrh5/SkrytkaESP)

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

___________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel.: 52 389 45 10.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor[at]cbi24[dot]pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 ___________________________________________________

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim jest Pani Małgorzata Kollas e-mail: inspektor[at]cbi24[dot]pl.

 ___________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA – SPRAWY ZAŁATWIANE W SPOSÓB MILCZĄCY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, tel.:  52 389 45 10.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor[at]cbi24[dot]pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw
  i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 ___________________________________________________

OSOBY NIESŁYSZĄCE

Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim – mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego w Kamieniu znającego język migowy.

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim zamiar skorzystania z tłumacza.Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Informację przesłać na adres email: p[dot]publiczny[at]um[dot]kamienkr[dot]pl lub faksem na nr: 52 388 63 92 Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 52 389 45 34.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>