Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozgraniczenie nieruchomości.

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie późnij niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości sporządzony samodzielnie.
2) Dokumenty potwierdzające prawo żądania rozgraniczenia nieruchomości:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej,
b) lub akt notarialny (kserokopia), wypis z rejestru gruntów.
3) Pisemne wskazanie uprawnionego geodety upoważnionego do ustalenia przebiegu
granic.
4) Oznaczenie na mapie ewidencyjnej granic rozgraniczających nieruchomość.
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
1) Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Tucholi (art. 33 ust. 1), 2) Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą Burmistrz umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 10 kpa w zw. z art. 31 ust. 4).
Uwagi:
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie. Przeprowadza się je z urzędu lub na wniosek strony. Czynności przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Burmistrza. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a istnieją dowody na ustalenie granic lub gdy w tej sprawie strony sporu złożą zgodne oświadczenie, Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. W pozostałych przypadkach spór rozstrzyga jako właściwy Sąd Rejonowy w Tucholi, Wydział Cywilny.


Burmistrz wszczyna postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie. Po sprawdzeniu uprawnień geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych Burmistrz wystawia mu upoważnienie do ustalenia przebiegu granic. Wybór geodety do wykonania ustalenia granic należy do wnioskodawcy. On też pokrywa koszty prac geodezyjnych. Ugoda zawarta przed geodetą ma charakter umowy, poprzez którą strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w tym celu, aby uchylić niepewność co do ewentualnych roszczeń czy dla uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać. Podpisują ją wszystkie strony postępowania oraz geodeta. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Ugoda kończy spór graniczny, w związku z tym Burmistrz wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta Burmistrz dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności przez geodetę. Wydaje decyzję administracyjną w sytuacji, gdy zbierze dowody na przebieg linii granicznych lub gdy strony złożą w tej sprawie zgodne oświadczenie. Jeżeli zabraknie takich przesłanek Burmistrz umarza postępowanie i z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.
Podstawa prawna:
1) Art. 29 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami), 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego