Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie późnij niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pokój numer 24
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pokój numer 24
Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o podział nieruchomości,
2) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej,lub akt notarialny (kserokopia),
b) wypis z rejestru gruntów.
2 egzemplarze “ wstępnego podziału nieruchomości “ / 5 egz. ”podziału nieruchomości”(art.95)
Wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis rejestru gruntów, działki przewidzianej do podziału.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca zasady podziału, (wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Opłaty:
Nie pobiera się. Dokumenty składane i wydawane w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2022r. , poz. 2142 ze zmianami, art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt h)
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie opiniujące projekt podziału nieruchomości przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przysługuje odwołanie również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zarówno zażalenie jak i odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza.
Uwagi:
1) Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

2) W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumentem kończącym postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest decyzja zatwierdzająca podział.

Przed wydaniem decyzji Burmistrz opiniuje w formie postanowienia wstępny projekt podziału, czyli zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku braku planu z przepisami odrębnymi albo decyzją o warunkach zabudowy jeśli była taka wydana przed dniem złożenia wniosku o podział
Podstawa prawna:
1) Art. 92 i następne Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r., nr 268, poz. 2663).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego