Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Wydział:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa ok. 5 miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego ok. 1 roku.
Osoba kontaktowa:
Marta Husarek
Miejsce załatwienia:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24.
Telefon kontaktowy:
52 389 45 32
Miejsce odbioru:
Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24.
Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o nabycie nieruchomości (odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni)
2) Załącznik graficzny lub wskazanie numeru ewidencyjnego działki.
Opłaty:
Nie pobiera się. Dokumenty składane i wydawane w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2022r., poz. 2142 ze zmianami)
Tryb odwoławczy:
Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni złożyć do Burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Uwagi:
Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji przedstawia sprawę Burmistrzowi, który podejmuje decyzję o wszczęciu procedury sprzedaży nieruchomości. Przygotowany zostaje projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Następnie Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim podejmuję uchwałę. Następnie zleca przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości – wycenę nieruchomości, w przypadku konieczności podział geodezyjny. Następnie Burmistrz Miasta w formie zarządzenia podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. Następnie ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. W przypadku działek sklasyfikowanych jest jako użytki rolne, przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy, który nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, następuje pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. W przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Nabywcy ceny sprzedaży nieruchomości.
Podstawa prawna:
1) Art. 37 i następne Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), 2) Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań nieruchomości (Dz. U.z 2021 r., poz. 2213), 3) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2569 ze zmianami).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego