Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Lp. Położenie  

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

opis nieruchomości

Cena wywoławcza Wadium  

Godzina

przetargu

Nr KW Nr

działki,

nr obrębu

1. Witkowo,

gmina Kamień Krajeński

BY2T/00022522/6 128/7

0012

 

0,1007

(RV)

      Zgodnie ze Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VII/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 roku przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak obciążeń.

Działka niezagospodarowana. Dojazd drogą gruntową. Dostęp do infrastruktury technicznej na nieznaczne odległości (wodociąg, sieć elektroenergetyczna). Kształt działki regularny. Teren równy. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pas drogowy drogi gruntowej i las.

30 975,00 zł

+ VAT

2 000,00 zł 9:00
2. Witkowo,

gmina Kamień Krajeński

BY2T/00022522/6 128/9

0012

0,1009

(RV)

 

Zgodnie ze Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VII/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 roku przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 2 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak obciążeń.

Działka niezagospodarowana. Dojazd drogą gruntową. Dostęp do infrastruktury technicznej na nieznaczne odległości (wodociąg, sieć elektroenergetyczna). Kształt działki regularny. Teren równy. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pas drogowy drogi gruntowej i las.

31 037,00 zł

+ VAT

2 000,00 zł 10:00
3. Witkowo,

gmina Kamień Krajeński

BY2T/00022522/6 128/10

0012

0,1012

(RV)

 

Zgodnie ze Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VII/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 roku przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 2 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak obciążeń.

Działka niezagospodarowana. Dojazd drogą gruntową. Dostęp do infrastruktury technicznej na nieznaczne odległości (wodociąg, sieć elektroenergetyczna). Kształt działki regularny. Teren równy. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pas drogowy drogi gruntowej i las.

31 129,00 zł

+ VAT

2 000,00 zł 11:00
4. Witkowo,

gmina Kamień Krajeński

BY2T/00022522/6 128/13

0012

0,1002

(RV)

 

Zgodnie ze Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VII/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 roku przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 2 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak obciążeń.

Działka niezagospodarowana. Dojazd drogą gruntową. Dostęp do infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć elektroenergetyczna). Kształt działki regularny. Teren równy. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pas drogowy o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i las.

31 260,00 zł

+ VAT

2 000,00 zł 12:00

 

Przetarg odbędzie się 29.09.2021 roku w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w sali posiedzeń (parter).

Wadium  należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego Nr 30 8162 0003 0000 9292 2000 0180  Bank Spółdzielczy Więcbork. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się na koncie najpóźniej do końca dnia  23.09.2021 roku. W treści tytułu wpłaty wadium powinno wynikać za kogo wadium zostało wniesione oraz należy podać nr działki i nazwę obrębu.

Wysokość postąpienia ustala się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Cenę sprzedaży należy zapłacić przed zawarciem umowy aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone przez niego wadium przepada.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. oraz zamieszczone na stronach internetowych:  https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ i  https://portal.kamienkr.pl/ oraz opublikowane w prasie.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o przetargu oraz unieważnienia przetargu, w szczególności zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy.  Organizator przetargu nie zwraca jakichkolwiek poniesionych kosztów, bez względu na sposób rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (pokój nr 24, II piętro) lub telefonicznie pod numerem (52) 389-45-32, w godzinach pracy urzędu.

    • Nr przetargu G.ter.6840.4.2021, G.ter.6840.9.2021

Informacje

Rejestr zmian