Ogłoszenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z 5.10.2021 r. o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Lp. Położenie Oznaczenie nieruchomości Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

opis nieruchomości

 

 

Cena wywoławcza

(w PLN)

 

 

Wadium

(w PLN)

 

 

Godzina

Przetargu

 

Nr KW Nr

działki,

nr obrębu

1. Kamień Krajeński

ul. K. Fiałkowskiego

BY2T/00015750/1 555/4

0001

0,1137

(RIVa)

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/283/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej terenów położonych w rejonie ulic Dworcowej i Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MU – teren mieszkalnictwa i nieuciążliwych usług. Dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej w bezpośrednim zasięgu na nieznaczne odległości.

Działka o kształcie prostokąta o regularnych granicach, przy zbiegu ulic, znaczny spadek terenu.  Przez teren działki przebiega podziemna sieć wodociągowa – konieczność ustanowienia służebności drogowej.  Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo – pas drogowy o nawierzchni gruntowej stanowiący drogę dojazdową do działki, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

43 640,00

+ VAT

3 000,00 11:00
2. Witkowo,

gmina Kamień Krajeński

BY2T/00022522/6 128/18

0012

0,1356

(RV)

Zgodnie ze Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VII/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 roku przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka niezagospodarowana, położona przy zbiegu dróg. Teren położony w zasięgu sieci elektroenergetyczna i wodociągowej położonej w pasie drogowym.  Kształt działki – wielobok o regularnych graniach. Teren płaski. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pas drogowy drogi gruntowej. Dojazd drogą gruntową.

41 711,00

+ VAT

3 000,00 9:00
3. Witkowo,

gmina Kamień Krajeński

BY2T/00022522/6 128/42

0012

0,1130

(RV)

Zgodnie ze Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VII/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 roku przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka niezagospodarowana, z miejscowo występującym zadrzewieniem, położona przy przy zbiegu dróg, sąsiedztwo słupowej stacji transformatorowej. Możliwość włączenia do infrastruktury na nieznacznej odległości (sieć wodociągowa i sieć elektroenergetyczna w pasie drogowym).  Kształt działki – prostokąt ze ściętym zachodnio-południowym narożnikiem. Teren płaski. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pas drogowy drogi gruntowej, droga asfaltowa. Dojazd drogą asfaltową.

35 968,00 zł

+ VAT

2 500,00 10:00
4. Duża Cerkwica

gm. Kamień Kraj

BY2T/00022527/1 133/4

0003

0,1323

(RIIIb)

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Krajeński  przyjętym Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 roku przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4 RO –  teren rolnico – osadniczy.

Działka stanowi teren porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami owocowymi – teren nieurządzony. Centralna strefa nieruchomości. Strefa z dobrym dostępem do mediów w bezpośrednim zasięgu  na nieznacznej odległości – w pasie drogowym w sąsiedztwie działki (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna).

Dojazd do działki stanowi droga wytyczona geodezyjnie nie urządzona w terenie (działka nr 131/1).

36 800,00

+ VAT

2 500,00 12:00

 

Przetarg odbędzie się 5.11.2021 roku w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w sali posiedzeń (parter UM).

Wadium  należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego Nr 30 8162 0003 0000 9292 2000 0180  Bank Spółdzielczy Więcbork. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się na koncie najpóźniej do końca dnia  29.10.2021 roku. W treści tytułu wpłaty wadium powinno wynikać za kogo wadium zostało wniesione oraz należy podać nr działki i nazwę obrębu.

Wysokość postąpienia ustala się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Cenę sprzedaży należy zapłacić przed zawarciem umowy aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone przez niego wadium przepada.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. oraz zamieszczone na stronach internetowych:  https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ i  https://portal.kamienkr.pl/ oraz opublikowane w prasie.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o przetargu oraz unieważnienia przetargu, w szczególności zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy.  Organizator przetargu nie zwraca jakichkolwiek poniesionych kosztów, bez względu na sposób rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (pokój nr 24, II piętro) lub telefonicznie pod numerem (52) 389-45-32, w godzinach pracy urzędu.

    • Nr przetargu G.ter.6840.10.2021, G.ter.6840.14.1.2021, G.ter.6840.14.2.2021, G.ter.6840.20.2021

Informacje

Rejestr zmian