Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacja o punktachKomunikat w sprawie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sępoleńskiego

Powiat Sępoleński informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. przywrócono do pracy stacjonarnej Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
Wszystkie porady będą udzielone wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty w systemie elektronicznym. Wizytę można umówić pod nr telefonu 52-388-13-05 lub 52-388-13-00 (Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim) lub poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl
Porady prawne i obywatelskie będą udzielane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności tzn. w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba (poza osobą udzielającą porady) przy zachowaniu odległości min. 1,5 m. Osoba, której udzielana jest porada musi mieć założoną maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce. W poczekalni przebywać może wyłącznie jedna osoba chyba że, jest to osoba niepełnosprawna, która wymaga pomocy i wsparcia opiekuna.
Porada może być udzielona wyłącznie osobie, która złoży osobie udzielającej porady oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
Jednocześnie informujemy, że z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady prawnej lub porady obywatelskiej.
W przypadku stwierdzenia przez osobę udzielającą porady widocznych objawów choroby – kaszel, katar prawnik może odmówić udzielenia porady.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub izolacji mogą ją otrzymać za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon oraz mail). Informacje szczegółowe tel. 52 388 13 05 lub 52 388 13 00.

Powiatu https://www.bip.powiat-sepolno.pl/903,nieodplatna-pomoc-prawna

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z darmowej pomocy prawnej mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady. Aby dokonać oceny trzeba wypełnić „część B” karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie lub przesłać na adres email: sepolnopow[at]pro[dot]onet[dot]pl. Poniżej wzór „część B” karty pomocy prawnej.

Nieodpłatna mediacja

W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:

  • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: radca prawny Karol Czerkawski (Organizacja Pozarządowa Civitas)
  • Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia Punktu w Kamieniu Krajeńskim – radca prawny Karol Czerkawski, adwokat Anna Krawczyk, adwokat Jakub Rudziński

Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Wzory oświadczeń

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2021 roku

Więcej informacji: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/903,nieodplatna-pomoc-prawna

NPP VER2 KAMIEŃ

NPP VER2

Informacje

Rejestr zmian