Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamień Krajeński

Gmina Kamień Krajeński opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamień Krajeński.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

  • Diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamień Krajeński. Wyżej wymieniony dokument będzie dostępny w terminie od 4 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r.

 

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 4 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r. Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

 

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać w formie pisemnej bezpośrednio lub drogą korespondencyjną do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: promocja[at]um[dot]kamienkr[dot]pl, z dopiskiem „rewitalizacja”.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Kamień Krajeński, które odbędzie się dnia 11 maja 2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (parter, sala narad). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Będzie także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej.

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.kamienkrajenski.pl, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian