Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński

Gmina Kamień Krajeński opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących niniejszego dokumentu.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

  • dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński,
  • fiszkę projektową,
  • formularz konsultacyjny.

Wyżej wymieniony dokument będzie dostępny w terminie od 7 czerwca 2018 r. do 15 czerwca
2018 r.

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 7 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać w formie pisemnej bezpośrednio lub drogą korespondencyjną do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: promocja[at]um[dot]kamienkr[dot]pl, z dopiskiem „rewitalizacja”.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Kamień Krajeński, które odbędzie się 14 czerwca 2018r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (parter, sala narad). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia Programu oraz charakterystyka przedsięwzięć rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.kamienkrajenski.pl, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian