Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński

Gmina Kamień Krajeński aktualizuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących niniejszego dokumentu.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

  • dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński – etap 1 wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
  • formularz konsultacyjny.

Wyżej wymieniony dokument będzie dostępny w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 22 stycznia
2020 r.

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 15 stycznia 2020 r. do 22 stycznia 2020 r.

Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać w formie pisemnej bezpośrednio lub drogą korespondencyjną do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: p[dot]publiczny[at]um[dot]kamienkr[dot]pl, z dopiskiem „rewitalizacja”.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Kamień Krajeński, które odbędzie się 22 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (parter, sala narad). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.kamienkrajenski.pl, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian