Informacje dotyczące prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych

Wzorując się na doświadczeniach z poprzednich lat oraz uwzględniając uwagi Urzędu Skarbowego przedstawiam najczęściej popełniane błędy przy wypełnieniu oświadczenia majątkowego.

 1. Brak wskazania czy poszczególne składniki majątkowe należą do majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową, czy do majątku odrębnego. W celu uniknięcia błędu należy:
  – określić w każdym wypełnionym punkcie oświadczenia, czy wskazany majątek (dotyczy także takich składników jak zasoby pieniężne, papiery wartościowe, samochody) stanowi majątek odrębny czy wspólność majątkową (z kim np. ze współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami),
  Lub
  – wykreślić na stronie 1 części A oświadczenia (pod informacją zawierającą dane osobowe) jedną z dwóch informacji dotyczących posiadanego majątku: „zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny”.
 2. W punkcie II należy podać tytuł prawny do posiadanej nieruchomości. Tytułem prawny może być własność, współwłasność, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo własnościowe, dzierżawa, najem, użyczenie, decyzja administracyjna o przydziale, posiadanie samoistne. Tytułu prawnego do nieruchomości nie określa wpis typu „małżeńska wspólność majątkowa”, „akt notarialny”.
 3. W punkcie II ppkt 1, należy podać powierzchnię domu, jego wartość oraz tytuł prawny. Wielkość, wartość i tytuł prawny działki, na której znajduje się wskazany dom należy podać w ppkt 4 – inne nieruchomości.
 4. Wpisując w części B adresy położenia nieruchomości należy zwrócić uwagę, aby odpowiadały one treści punktu II części A oświadczenia, np. adres wskazanego w punkcie II ppkt 3 gospodarstwa rolnego należy wpisać w punkcie 3 części B druku.
 5. W punkcie X formularza należy wskazać wszystkie wymagane informacje:
  – wobec kogo zaciągnięto zobowiązanie bądź przysługuje wierzytelność,
  – w związku z jakim zdarzeniem,
  – w jakiej wysokości, oraz należy podać wysokość zobowiązania na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 6. Oświadczenie majątkowe składane w terminie do dnia 30 kwietnia należy wypełnić według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Informacje

Rejestr zmian