Stanowisko ds. windykacji i rozliczeń opłat za wywóz nieczystości stałych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  01/2014 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Kamieniu Krajeńskim  ( www.bip.kamienkrajenski.pl )          
w dniu 17 lutego 2014 r. 
 Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. windykacji i rozliczeń opłat za wywóz nieczystości stałych
I. Wymagania wobec kandydata: 
    1. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe magisterskie kierunek administracja,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
5)   nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1)  dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych Office, Windows, Excel,
2)  komunikatywność, sumienność, terminowość i dyspozycyjność,
3)  umiejętność pracy w zespole,
4)  umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
5)  doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji jednostek samorządu terytorialnego ( min. 6 miesięcy)
6)  znajomość przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym.
II. Podstawowy zakres zadań na stanowisku:      
1.  przyjmowanie deklaracji od mieszkańców, weryfikacja i bieżące wprowadzanie danych,
2.  prowadzenie rejestru właścicieli nieruchomości oraz osób zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
3.  wymiar oraz księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.  sporządzanie decyzji określającej wysokość opłat i wezwań do zapłaty,
5.  windykacja należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6.  prowadzenie ewidencji: umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
7.  kontrola w terenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Na stanowisku występują obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Dodatkowo pracownik poddany jest obciążeniom psychicznym wynikającym m.in.: z odpowiedzialnością za prawidłowe i bezbłędne przygotowanie dokumentów, pośpiechem w wykonywaniu pracy oraz stresem związanym z bezpośrednim kontaktem z klientem. Praca wykonywana jest w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (biuro na II piętrze) oraz na terenie gminy Kamień Krajeński. Ponadto pracownik zobowiązany będzie do podwyższania kwalifikacji zawodowych.
Praca jednozmianowa, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt biurowy (zestaw komputerowy, niszczarka, kserokopiarka, sprzęt specjalistyczny itp.) Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku urzędu, natomiast pomieszczenie biurowe oraz pozostała infrastruktura (z wyłączeniem parteru) nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
V. Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie,
4. oryginały lub poświadczone kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
5. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe    (w przypadku    zatrudnienia, kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p.zm.) niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień w zakresie rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami, potwierdzonej kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:
Urząd Miejski     Plac Odrodzenia 3     89-430 Kamień Krajeński
lub składać osobiście w pokoju  nr 10 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ds. windykacji i rozliczeń opłat za wywóz nieczystości stałych”, w terminie do 3 marca 2014 do godziny 15:30.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego.
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:01/2014
  • Wydział:nie dotyczy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
  • StanowiskoStanowisko ds. windykacji i rozliczeń opłat za wywóz nieczystości stałych
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2014-02-17
  • Termin składania dokumentów2014-03-03
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ds. windykacji i rozliczeń opłat za wywóz nieczystości stałych"
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Urząd Miejski Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński lub składać osobiście w pokoju nr 10 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek administracja,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
   5) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych Office, Windows, Excel,
   2) komunikatywność, sumienność, terminowość i dyspozycyjność,
   3) umiejętność pracy w zespole,
   4) umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
   5) doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji jednostek samorządu terytorialnego ( min. 6 miesięcy)
   6) znajomość przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. przyjmowanie deklaracji od mieszkańców, weryfikacja i bieżące wprowadzanie danych,
   2. prowadzenie rejestru właścicieli nieruchomości oraz osób zamieszkałych objętych systemem
   gospodarki odpadami komunalnymi,
   3. wymiar oraz księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   4. sporządzanie decyzji określającej wysokość opłat i wezwań do zapłaty,
   5. windykacja należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   6. prowadzenie ewidencji: umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych,
   przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, pozbywania się
   komunalnych osadów ściekowych,
   7. kontrola w terenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
   i porządku w gminach.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1. przyjmowanie deklaracji od mieszkańców, weryfikacja i bieżące wprowadzanie danych,
   2. prowadzenie rejestru właścicieli nieruchomości oraz osób zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
   3. wymiar oraz księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   4. sporządzanie decyzji określającej wysokość opłat i wezwań do zapłaty,
   5. windykacja należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   6. prowadzenie ewidencji: umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
   7. kontrola w terenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Lista wybranych kandydatówPiotr Furdyna
  • Uzasadnienie wyboruPan Piotr Furdyna spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się doskonalą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z zakresu zadań realizowanych na oferowanym stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian